Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna

Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne » Walne Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
PostWysłany: Śro 11:32, 28 Maj 2014
Gość

 


Znów Pan Sikora - ten sam który do Statutu wniósł ( oczywiście dla dobra Spółdzielni) zapis o 20% kworum.
PostWysłany: Śro 13:54, 28 Maj 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
ze strony spółdzielni:
UCHWAŁA I PROTOKÓŁ Z PIERWSZEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM PAX Z DNIA 22.05.2014R.
PROTOKÓŁ


Z obrad Walnego Zgromadzenia (część I) w dniu 22.05.2014 roku

Przed otwarciem obrad Prezes Spółdzielni przedstawił zebranym zaproszonego przedstawiciela
Krajowej Rady Spółdzielczej pana Jacka Urbańskiego.

Zebranie otworzył pan Krzysztof Sikora - przedstawiciel Rady Nadzorczej i stwierdził
prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia w dniu 22.05.2014 r.

Po otworzeniu obrad pani Izabela Palińska zgłosiła wniosek o przerwanie obrad I części Walnego
Zgromadzenia z uwagi na niepewną sytuację istnienia lub braku Rady Nadzorczej w Spółdzielni.

W sprawie tej kolejno zabrali głos:
- Prezes Andrzej Ślązak poinformował członków o toczącym się postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie istnienia Rady Nadzorczej i możliwych negatywnych skutkach podejmowania uchwał przed prawomocnym postanowieniem Sądu. Następnie przychylił się do wniosku pani Izabeli Palińskiej, że pożądanym jest przerwanie obrad Walnego Zgromadzenia do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej Rady Nadzorczej SM PAX wybranej uchwałą 9/2007 i skuteczności podjętych przez w/w Radę Nadzorczą uchwał, w szczególności w sprawie wykluczenia przez Radę Nadzorczą pana Wiesława Geblera i pani Elżbiety Roickiej - kandydatów do Rady Nadzorczej. Prowadząc obrady przed prawomocnym postanowieniem Sądu narażamy Spółdzielnię na kolejne, zapowiadane już, procesy sądowe.
- Pan Tomasz Strzelczyk wskazał, że przerwa w obradach może być celowa także ze względu na toczącą się procedurę legislacyjną zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które mogą wpłynąć na podejmowane uchwały.
- Przedstawiciel KRS pan Jacek Urbański wskazał na konsekwencje wynikające z przerwania obrad i jednocześnie na zagrożenia w podejmowaniu uchwał przed prawomocnym postanowieniem Sądu. Na zakończenie stwierdził, że osobiście uważa, że w obecnej sytuacji prawnej obrady powinny być przerwane chociaż prezentowane stanowisko Krajowej Rady Spółdzielczej jest przeciwne przerwaniu obrad.
- Pan mecenas Tomasz Marjański wskazał, że przedstawiciel Krajowej Rady nie uwzględnił postanowień wszystkich aktów prawnych normujących taką sytuację. Stwierdził, że każda część Walnego Zgromadzenia może podjąć uchwałę o przerwie w obradach swojej części podając termin kontynuowania obrad zgodnie z Regulaminem Obrad WZ.
- Pan mecenas Tomasz Marjański sporządził i odczytał projekt uchwały Pierwszej części Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.
- Pan Jacek Urbański udzielił odpowiedzi na pytanie pana Jana Winieckiego dotyczące uzasadnienia terminu kontynuowania obrad na 11.12.2014r. wskazując, że procedury sądowe trwają cztery do sześciu miesięcy i dlatego termin grudniowy jest uzasadniony.

Zarządzono głosowanie jawne w sprawie przerwania obrad I części Walnego Zgromadzenia do
dnia 11.12.2014 roku.
Oddano 19 głosów za, 0 głosów przeciw i 2 głosy wstrzymujące. Wydano 21 mandatów.

Po ogłoszeniu wyników głosowania zarządzono przerwę w obradach do dnia 11.12.2014r.

Krzysztof Sikora

W załączeniu Uchwała nr 1 Pierwszej części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 1

Pierwszej części WALNEGO ZGROMADZENIA SM PAX Z DNIA 22.05.2014r. w sprawie przerwania obrad Pierwszej części Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 17 ust. 2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SM PAX w zw. z § 66 Statutu SM PAX pierwsza część Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień 22.05.2014r. niniejszym przerywa obrady pierwszej części Walnego Zgromadzenia bez wyczerpania porządku obrad i określa termin kontynuacji przerwanej części na dzień 11.12.2014r.

UZASADNIENIE

W dniu 07.01.2014r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt. I ACA 1059/13 nieistnienia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2011r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 68 ust. 5 Statutu SM PAX w brzmieniu obowiązującym w 2007r. i z powyższym wyrokiem, skoro nie istnieje uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia, to począwszy od 29.06.2007r. w Spółdzielni funkcjonuje Rada Nadzorcza wybrana na mocy uchwały nr 9/07 Zebrania Przedstawicieli Członków SM PAX z dnia 29.06.2007r. Szeroką argumentację w powyższym zakresie przedstawiono w periodyku SM PAX „NASZE SPRAWY" z maja 2014r.

Kwestia istnienia Rady Nadzorczej w składzie wybranym uchwałą 9/07 Zebrania Przedstawicieli jest obecnie przedmiotem postępowania rejestrowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

Z uwagi na fakt, iż obecne Walne Zgromadzenie ma dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej, zaś kandydaturę na członka Rady Nadzorczej zgłosili m. in. Wiesław Gebler oraz Elżbieta Roicka, co do których Rada Nadzorcza wybrana uchwałą nr 9/2007 podjęła uchwałę w sprawie wykluczenia ich z rejestru członków SM PAX, to brak jest możliwości przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia, gdyż zachodzi wątpliwość czy w/w osoby, a także inne osoby wykluczone przez Radę Nadzorczą, powinny uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia. Powyższe osoby nie odwołały się od podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał do Walnego Zgromadzenia ani - według wiedzy Zarządu SM PAX - nie odwołały się do sądu powszechnego.

Dla zapewnienia stabilności funkcjonowania Spółdzielni, koniecznym jest przerwanie obrad Walnego Zgromadzenia do czasu wyjaśnienia stanu prawnego Rady Nadzorczej SM PAX wybranej uchwałą 9/2007 i skuteczności podjętych przez w/w Radę Nadzorczą uchwał w sprawie wykluczenia przez Radę Nadzorczą Wiesława Geblera, Elżbiety Roickiej, a także innych osób. Podjęcie skutecznej uchwały o wykluczeniu członka ze Spółdzielni jest kluczowe dla oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej. Zgodnie bowiem z § 68 ust. 2 Statutu SM PAX „członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni".

Ponadto, członkowie Spółdzielni złożyli wniosek o wykreślenie z porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia pkt: 5,7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 z uwagi na fakt, iż według tych członków SM PAX „Rada Nadzorcza nie istniała w SM PAX".

Mając na uwadze powyższe wątpliwości, Zarząd SM PAX zachowuje bezstronność i proponuje pozostawić powyższą kwestię do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu.

W tym stanie rzeczy, uzasadnione jest przerwanie obrad pierwszej części obrad Walnego Zgromadzenia do czasu rozstrzygnięcia w/w kwestii przez sąd powszechny.

Krzysztof SikoraNo i co z tego, że podejmą uchwałę o przerwaniu obrad i kontynuacji w grudniu. Prawdopodobnie z braku kworum ona i tak nie będzie ważna.
PostWysłany: Śro 16:30, 28 Maj 2014
Gość

 


Anonymous napisał:No i co z tego, że podejmą uchwałę o przerwaniu obrad i kontynuacji w grudniu. Prawdopodobnie z braku kworum ona i tak nie będzie ważna.


Ale czas leci, a kaska płynie do ich kieszeni ... a nam ubywa
PostWysłany: Śro 16:52, 28 Maj 2014
gość
Gość

 


Anonymous napisał:


Ale czas leci, a kaska płynie do ich kieszeni ... a nam ubywa

A Ty i Twoja świta będziecie społecznie pracować dla dobra spółdzielców Rolling Eyes
PostWysłany: Śro 16:59, 28 Maj 2014
Gość

 


gość napisał:

A Ty i Twoja świta będziecie społecznie pracować dla dobra spółdzielców Rolling Eyes

Drżysz o posadę?

Faktycznie z takimi kwalifikacjami dobrze płatnej pracy nie uda się znaleźć, jest się czego bać.
PostWysłany: Nie 14:34, 01 Cze 2014
Gość

 


Czy ktoś może wrzucić terminy następnych części WZ ?
PostWysłany: Nie 19:17, 01 Cze 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Czy ktoś może wrzucić terminy następnych części WZ ?

są na formu: smpax fora pl

Następne w ten czwartek 5 czerwca , grupa 3.
PostWysłany: Nie 19:41, 01 Cze 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Anonymous napisał:
Czy ktoś może wrzucić terminy następnych części WZ ?

są na formu: smpax fora pl

Następne w ten czwartek 5 czerwca , grupa 3.


Czyli, że 2 grupa już się odbyła. A co się działo na tej części.
czy można prosić o krótką relację. Czy dużo było osób i ilu z nich przegłosowało uchwałę o przeniesieniu WZ na grudzień.
PostWysłany: Pon 7:35, 02 Cze 2014
Gość

 


Było 36 osób. Przełożono na grudzień.
PostWysłany: Pią 9:21, 06 Cze 2014
Gość

 


Czy można prosić o jakąś relację z III cz. walnego?
PostWysłany: Pią 22:06, 06 Cze 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Czy można prosić o jakąś relację z III cz. walnego?

III obradowała normalnie, było około 40 osób.
Był obecny nasz ulubiony sąsiad - Sobieraj.
Jak zwykle bardzo zaangażowany w popieranie zarządu.
PostWysłany: Sob 9:02, 07 Cze 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Anonymous napisał:
Czy można prosić o jakąś relację z III cz. walnego?

III obradowała normalnie, było około 40 osób.
Był obecny nasz ulubiony sąsiad - Sobieraj.
Jak zwykle bardzo zaangażowany w popieranie zarządu.


A czy była głosowana uchwała o przeniesieniu walnego na grudzień?
PostWysłany: Pon 11:19, 09 Cze 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
A czy była głosowana uchwała o przeniesieniu walnego na grudzień?


Była. Członkowie III cz. WZ odrzucili ten wniosek/uchwałę Zarządu. Potem odbyła się III cz. WZ.
PostWysłany: Pon 13:00, 09 Cze 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Anonymous napisał:
A czy była głosowana uchwała o przeniesieniu walnego na grudzień?


Była. Członkowie III cz. WZ odrzucili ten wniosek/uchwałę Zarządu. Potem odbyła się III cz. WZ.


Czy to znaczy, że wszyscy jednomyślnie przegłosowali tę uchwałę na NIE dla odroczenia walnego do grudnia b.r. ?
PostWysłany: Pon 22:23, 09 Cze 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Anonymous napisał:
Anonymous napisał:
A czy była głosowana uchwała o przeniesieniu walnego na grudzień?


Była. Członkowie III cz. WZ odrzucili ten wniosek/uchwałę Zarządu. Potem odbyła się III cz. WZ.


Czy to znaczy, że wszyscy jednomyślnie przegłosowali tę uchwałę na NIE dla odroczenia walnego do grudnia b.r. ?


Uchwała nie była zgłoszona ani głosowana.
Zarząd chciał coś wnieść, ale zebrani członkowie stwierdzili że najpierw trzeba wybrać prezydium.Po wyborze prezydium zarząd nic już nie wnosił w tej sprawie.
Walne
  Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 5 z 8  
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin