Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna

Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne » PAX administrator- dokumenty które wpadły mi w ręce. Idź do strony 1, 2, 3  Następny
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
PAX administrator- dokumenty które wpadły mi w ręce.
PostWysłany: Wto 12:58, 03 Lip 2012
Eleanor Roosevelt

 
Dołączył: 03 Lip 2012
Posty: 90
Przeczytał: 0 tematówWitam.
W tym wątku zamieszczała będę dokumenty do których udało się mi przypadkowo dotrzeć. Z uwagi na konieczność skanowania dokumenty będą się pojawiały kolejno w odstępach czasowych.
1. Umowa z Pax Administrator z dnia 04 sierpnia 2011
2. Aneks do w/w Umowy 08.09.2011 r.
3. Akt notarialny przejęcia Spółki Pax Administrator przez MW FINANCE GROUP Maciej Wójcicki
4. POROZUMIENIE w sprawie spłaty zadłużenia z 15 grudnia 2011r. pomiędzy MWFG a Spółdzielnią Mieszkaniową „PAX”

Będę zamieszczała treść dokumentu w osobnych postach.
Odnośniki do dokumentów pod tekstem.
Uwaga dokumenty są dość duże objętościowo, ich pobranie wymaga chwili cierpliwości.
Zachęcam do lektury.


Ostatnio zmieniony przez Eleanor Roosevelt dnia Czw 10:18, 05 Lip 2012, w całości zmieniany 4 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Wto 13:19, 03 Lip 2012
Gość

 


REKLAMA Smile
Umowa z Pax Administrator z dnia 04 sierpnia 2011
PostWysłany: Wto 13:22, 03 Lip 2012
Eleanor Roosevelt

 
Dołączył: 03 Lip 2012
Posty: 90
Przeczytał: 0 tematówUMOWA O
ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
zawarta dnia 04 sierpnia 2011 roku w Warszawie pomiędzy:
SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ PAX z siedzibą w Warszawie (02-564), przy Al.Stanów Zjednoczonych 72 lok.32, posiadającą numer REGON 000491067, NIP 525-000-63-19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 0000038220, reprezentowaną przez: Andrzeja Szklarskiego - Wiceprezesa Zarządu, Stanisława Tarnowskiego - Wiceprezesa Zarządu; zwaną dalej: „Spółdzielnią" lub „SM PAX"
a
ADMINISTRATOR PAX Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 04-036 przy Alei Stanów Zjednoczonych 72/32, posiadającą numer REGON 013079780, NIP 521-28-81-947, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134891, reprezentowaną przez:
Andrzeja Mariana Ślązaka - Prezesa Zarządu; zwana dalej: „Zarządcą".
PREAMBUŁA
Strony niniejszej umowy rozwiązują z dniem 31 grudnia 2011 roku umową o zarządzanie nieruchomościami zawartą w dniu 4 października 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami, i zastępują ją niniejszą umową , która wywiera skutek prawny od dnia 1 stycznia 2012 roku.
§1
1. Spółdzielnia zleca a Zarządca zobowiązuje się do administrowania nieruchomościami opisanymi w ZAŁĄCZNIKU NR 1 (załącznik zawiera spis budynków z podziałem na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże oraz powierzchnie wspólnego używania i stanowi integralną część

umowy). «
2. Zarządca wykonuje czynności w stosunku do osób trzecich w imieniu i na rzecz Spółdzielni.
§2
1. Zarządca oświadcza, że zatrudnia osoby posiadające licencję zawodową do administrowania nieruchomościami wymaganą przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Zarządcą nieruchomości posiadanym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami, odpowiedzialnym zawodowo za jej wykonanie będzie, w okresie zatrudnienia u Zarządcy, co najmniej jedna z niżej wymienionych osób:
a) Waldemar Korpak numer jego licencji zawodowej to 1126,
b) Agnieszka Jakołcewicz numer jej licencji zawodowej to 5081,
2. W przypadku ustania stosunku pracy którejkolwiek z osób wyżej wskazanych Spółka Administrator PAX sp. z o.o., ma prawo, w terminie 14 dni od tego zdarzenia, wskazać Spółdzielni przynajmniej jedną osobę posiadającą wymaganą prawem licencję zawodową, odpowiedzialną zawodowo za wykonanie niniejszej umowy.
§3
1. Czynności administrowania nieruchomościami, o których mowa w §1, obejmują w szczególności:
a) weryfikowanie stanu prawnego i stanu faktycznego nieruchomości,
b) prowadzenie spisu lokali,
c) prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami prawa budowlanego,
d) zlecanie na koszt SM PAX:
- kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, wymaganymi przepisami prawa budowlanego,
- utrzymania w porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku (w tym dźwigów osobowych), terenu nieruchomości (teren określony na podstawie wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów), chodnika przed nieruchomością oraz innych terenów, których utrzymanie w porządku i czystości obciąża Spółdzielnię,
- dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu,
- odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
- usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych (np. wentylacji, klimatyzacji, monitoringu, dźwigów osobowych, anten zbiorczych, domofonów),
- wykonywania bieżącej konserwacji i bieżących napraw, a w szczególności dokonywanie

napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej (radiowej) i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, usuwanie awarii i ich skutków na warunkach określonych w umowie,
- ubezpieczania budynków położonych na nieruchomościach Spółdzielni,
- opłacania należnych podatków i opłat publicznoprawnych obciążających Spółdzielnię z tytułu posiadania nieruchomości, o ile nie są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali,
- zapewnienia technicznej i lokalowej obsługi zebrań z mieszkańcami,
e) otwarcie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń Spółdzielni z mieszkańcami
poprzez rachunek bankowy,
f) -przygotowywanie projektów planu remontów (w formie planu rzeczowo - finansowego) i'korekt tego planu - w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego, oraz przygotowywanie rozliczeń funduszu remontowego,
g) przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach,
h) pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
i) wynajmowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku nieruchomości wspólnej.
2. Zarządca w ramach czynności opisanych w pkt 1 niniejszego §3 zobowiązany jest do:
a) poboru bieżących należności czynszowych i eksploatacyjnych,
b) nadzoru nad zwalnianiem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży- po otrzymaniu informacji o rozwiązaniu umowy z ich najemcą (dzierżawcą),
c) dozorowania zwolnionych lokali (przechowywanie kluczy, udostępnianie lokali do obejrzenia osobom zainteresowanym zawarciem umowy najmu, dzierżawy lub umowy sprzedaży),
d) negocjowania w imieniu i na rzecz Spółdzielni umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania), na wywóz nieczystości stałych i ciekłych, konserwację wind i anten zbiorczych oraz ochronę budynków z podmiotami świadczącymi tego rodzaju usługi,
e) gromadzenia informacji o wszystkich zmianach mających wpływ na wysokość „czynszu",
g) prowadzenia bieżącej ewidencji napraw obciążających użytkowników lokali i ich realizacji, h) opłacania podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie i innych opłat za usługi i dostawy.
Rachunkowość Spółki Administrator w zakresie ewidencji związanej z nieruchomościami Spółdzielni prowadzona jest przez Spółdzielnię w systemie finansowo- księgowym UNISOFT oraz systemie „CZYNSZE".
W systemie finansowo-księgowym Spółki Administrator funkcjonuje moduł, dla księgowania wszystkich operacji związanych ze Spółdzielnią, według planu kont opracowanego w Spółdzielni.
W Spółce funkcjonuje rachunek bankowy, na który dokonywane są wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie lokali Spółdzielni oraz inne wpłaty, z których środki niezbędne są na regulowanie zobowiązań z tytułu opłat związanych z utrzymaniem zasobów. Wszystkie wpłaty, które Spółka w ramach czynności dokonywanych w imieniu i na rachunek Spółdzielni ewidencjonowane są poprzez konto 245 Rozliczenie PAX Administrator - Uznanie SM „PAX".
Wszystkie wypłaty z rachunku bankowego i kasy dokonywane przez Spółkę w imieniu Spółdzielni w związku z wykonywaniem czynności administrowania nieruchomościami odnoszone są na konto 245 Rozliczenie PAX Administrator - Obciążenie SM „PAX".
W pełnym zakresie w Spółce ewidencjonuje się KOSZTY i PRZYCHODY działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni. Dlatego konta kosztów Zespołu 5. w zakresie gzm i konta zespołu 7. w zakresie gzm rozliczane są w Spółce.
W Spółce również pozostaje pełna ewidencja zakresie rozliczeń z odbiorcami i dostawcami usług związanych z funkcjonowaniem eksploatacji zasobów i dostawę mediów pełna ewidencja rozliczeń czynszowych.
W ciągu miesiąca w module Administrator PAX księgowane są wszystkie operacje, które wiążą się z zapisami na rachunku bankowym i w kasie, a związane są ze Spółdzielnią. Dlatego w ciągu miesiąca funkcjonują zapisy na innych kontach, lecz na koniec każdego miesiąca-przenoszone są do Spółdzielni, poprzez konto 244 Rozliczenia PAX Administrator.
Na koniec okresu sprawozdawczego w module Spółki Administrator pozostają konta: związane z wykonywaniem czynności zarządcy nieruchomościami.
1. Rachunki bankowe - 130 PKO S.A. Kazury
- 131 Bieżące
- 135 Fundusze specjalne
2. Środki pieniężne w drodze - 142
3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - 200
4. Rozrachunki z tytułu czynszu - 204
5. Rozrachunki za koszty wyłożone - 205
6. VAT naliczony - 221 (w zakresie faktur rozliczonych w następnym miesiącu)
7. Rozliczenia PAX Administrator - 244, przy czym saldo to musi być zgodne z saldem tego konta w Spółdzielni, wobec powyższego w bilansie zbiorczym saldo nie występuje.
8. Rozliczenia Administrator PAX - 245 (saldo oznacza stan należności i zobowiązań pomiędzy SM „PAX" a Spółką Administrator „PAX".)
9. Roszczenia sporne - 248 (w zakresie opłat związanych z zarządzaniem nieruchomościami, a w szczególności z tytułu opłat czynszowych).
10. Pozostałe rozrachunki - 249
11. Rozliczenie zakupu - 301
12. Rozliczenie nie fakturowanych - 302
13. Rozliczenie międzyokresowe kosztów - 649
14. Zespół 4.., zespół 5.. i zespół 7. - Koszty i przychody w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ich rozliczenie na wynik finansowy na koniec roku.
15. Fundusz remontowy - 856
16. Fundusz społeczno-wychowawczy - 857 Zestawienie obrotów i sald, stanowi podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego
w części gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które prowadzone jest przez Spółkę Administrator PAX w imieniu Spółdzielni.
Sprawozdanie modułu Spółdzielni w Spółce Administrator zostaje włączone do sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX".
• C* "
§4
1. Zarządca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Spółdzielni o konieczności podjęcia działań mających na celu zachowanie nieruchomości, o których mowa w §1, w stanie nie pogorszonym ponad miarę wynikającą z normalnego zużycia (w stosunku do stwierdzonego w protokółach z przeglądów jesiennych nieruchomości), a w szczególności jest zobowiązany do zlecania na koszt SM PAX:
a) przeprowadzania kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków, a także urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne,
b) ubezpieczenia nieruchomości,
c) przeprowadzania niezbędnych remontów i konserwacji.
2. Przez „niezbędne remonty" rozumie się w szczególności: odnawianie elewacji, malowaYiie ciągów komunikacyjnych w budynku, naprawy (otworów drzwiowych i okiennych, obróbek blacharskich, dachów, wszelkich instalacji - w zakresie należącym do Spółdzielni), uzupełnianie ubytków tynku, podłoża i usytuowanych na nieruchomości ciągów pieszych i
jezdnych.
3. Zarządca jest zobowiązany do uzyskania odrębnego zlecenia od Spółdzielni na przeprowadzanie niezbędnych remontów, jeżeli planowana wartość prac remontowych przekroczy dla jednego budynku w danym roku kwotę 10.000,00 złotych. Koszty wykonania remontu ponosi Spółdzielnia. Nadzór ze strony Zarządcy będzie przedmiotem odrębnej umowy stron, która określi również wynagrodzenie Zarządcy.
4. Z uwagi na posiadane przez Zarządcę doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami Spółdzielni, mając na uwadze stabilną sytuację finansową Zarządcy, kierując się dobrem i bezpieczeństwem finansowym Członków Spółdzielni, jak również maksymalizacją jakości świadczonych przez Zarządcę oraz Spółdzielnię usług, Zarządcy przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa wykonania robót budowlanych (w tym remontowych i dzieł).
5. W sytuacji ogłoszenia przez Spółdzielnię konkursu na przeprowadzenie robót, lub uzyskania co najmniej dwóch ofert na przeprowadzenie tych robót, Zarządca będzie miał prawo przeprowadzić roboty w zakresie wskazanym w tych ofertach lub w warunkach konkursu za najniższą cenę zaoferowaną.
6. W celu skorzystania z prawa wskazanego w pkt 4, Zarządca złoży oświadczenie Spółdzielni w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o wyłonieniu wykonawcy, cenie, zakresie i terminie wykonania robót.
7. Zarządca będzie miał prawo zrealizować inwestycję również jako wykonawca generalny.
8. Remonty planowane będą w oparciu o zatwierdzone przez Spółdzielnię roczne harmonogramy remontów.
9. Wymóg, o którym mowa w pkt 3 i 4, nie dotyczy nagłych awarii zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, oraz remontów nakazanych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa miejscowego.
§5
1. Wykonywanie obowiązków opisanych w §4 uzależnione jest od posiadania funduszy celowych przez Zarządcę.
2. Podstawę wszelkich działań finansowych Zarządcy stanowi zatwierdzony przez Spółdzielnię roczny plan finansowy.
§6
1. Zarządca zobowiązany jest do składania Spółdzielni pisemnych sprawozdań z prowadzonego zarządu nieruchomościami na zasadach opisanych w pkt 3.
2. Sprawozdania powinny obejmować w szczególności: a) informacje o wpływach i wydatkach związanych z nieruchomościami
b) stany rozliczeń finansowych lokatorów, najemców, dzierżawców i właścicieli lokali,
c) wykazy przeprowadzonych remontów i konserwacji,
3. Sprawozdania z prowadzonego zarządu powinny być składane Spółdzielni dwukrotnie w ciągu roku, tzn:
a) za pierwsze półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia roku bieżącego,
b) za drugie półrocze w terminie do końca lutego następnego roku.
4. Zarządca zobowiązany jest również do składania raportów i sprawozdań finansowych Spółki Administrator PAX.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, Spółdzielni przysługuje prawo kontroli wykonywania czynności zarządcy w trakcie obowiązywania umowy. Na żądanie Spółdzielni Zarządca obowiązany jest dostarczyć wszelkie informacje i dokumenty dotyczące przeprowadzanego administrowania nieruchomościami oraz sporządzać dodatkowe sprawozdania i zestawienia- w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. Z uwagi na specyfikę przedmiotu żądania termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do należytego jego przygotowania.
§7
Wszelkie rozliczenia związane z nieruchomościami dokonywane będą przez Zarządcę w imieniu i na rzecz Spółdzielni za pośrednictwem wyodrębnionych w tym celu rachunków bankowych Zarządcy. Zarządca ma prawo do potrącania swojej należności przysługujących mu w stosunku dp Spółdzielni, z w\w kont.
§8
Wpłaty na rachunek bankowy Zarządcy z tytułu funduszu społeczno — wychowawczego, oraz inne uzgodnione kwoty przekazywane będą na rachunek Spółdzielni lub na inny wskazany przez Spółdzielnię.
§9
1. Zarządca za świadczenie usług opisanych niniejszą umową otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 0,60 zł/m2, które powiększone zostanie o należny podatek od towarów i usług.
2. Wynagrodzenie będzie waloryzowane corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, poczynając od dnia 1 stycznia 2013 roku, o roczny wskaźnik inflacji w sektorze produktów żywnościowych i usług ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. W sytuacji wprowadzenia waluty euro w Polsce przeliczenie wynagrodzenia Zarządcy nastąpi według przyjętego przez NBP przelicznika złotego do euro.
4. Wynagrodzenie określone w § 9 ust. 1 niniejszej umowy płatne będzie na podstawie wystawionej faktury VAT do 25 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia
spraw na rzecz SM PAX płatne będzie na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
5. W przypadku opóźnienia w płatności Zarządcy przysługiwać będą odsetki ustawowe.
6. Spółdzielnia zobowiązuje się, do pokrycia niżej wymienionych kosztów na podstawie faktury wystawionej przez Zarządcą, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury:
a) usługi porządkowe
b) sprzątanie i utrzymanie czystości pomieszczeń wspólnego użytku (np. wejścia do budynków) i otoczenia budynków (ulice, podwórka),
c) utrzymanie i konserwacja terenów zielonych małej architektury i placów zabaw, stanowiących służebność zarządzanych budynków,
d) zużycie energii elektrycznej, cieplnej, gazu w pomieszczeniach wspólnego użytku,
e) ubezpieczenie majątku,
f) obowiązkowe podatki,
g) usługi kominiarskie,
h) usługi pocztowo-telekomunikacyjne,
i) usługi transportowe,
j) j) obsługę bankową,
m) koszty usług pogotowia technicznego.
§10
1. Zarządca obowiązany jest zachować należytą staranność, w granicach wyznaczonych przez Ustawę kodeks Cywilny.
2. Zarządca może zlecać wykonanie poszczególnych obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim posiadającym licencję zawodową zarządcy nieruchomościami albo podmiotom prawa, z którymi taki licencjonowany zarządca współpracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.
3. Za działania podmiotów, którym Zarządca zlecił wykonanie powyższych obowiązków odpowiada on jak za własne działania lub zaniechania.
§11
Spółdzielnia zobowiązuje się do:
- przekazywania Zarządcy wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania umowy niezwłocznie po ich otrzymaniu;
- zapewnienia Zarządcy dostępu do pomieszczeń, budynków i lokali, niezbędnych do
wykonania niniejszej Umowy,
- zapewnienia Zarządcy wszelkiej innej pomocy i współdziałania, niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy, ograniczenia kosztów (w tym - kosztów obciążających
członków Spółdzielni), oraz minimalizację strat i innych negatywnych konsekwencji dla
Stron, na wypadek zajścia zdarzeń nieprzewidzianych,
- wyznaczenia osób odpowiedzialnych za kontakty robocze z Zarządcą,
- dostarczenia osobom wskazanym przez Zarządcę pełnomocnictw właściwych organów
Spółdzielni niezbędnych do wykonywania czynności objętych niniejszą umową.
§12
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31.12.2021 roku.
2. W sytuacji ustania stosunku zobowiązaniowego wynikającego z niniejszej umowy, w szczególności na skutek odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Spółdzielnię albo inny podmiot działający w jej imieniu, Spółdzielnia zapłaci Zarządcy jednorazowo karę umowną w wysokości 60% wartości przedmiotu umowy. Za wartość przedmiotu umowy uważa się w takim przypadku sumę comiesięcznego wynagrodzenia Zarządcy z tytułu świadczenia usług w oparciu o niniejszą umowę pozostałych do zapłaty za okres od dnia ustania stosunku do dnia 31 grudnia 2021roku. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jest dopuszczalne.
§13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
§14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
§15
1. Wszelkie spory, mogące powstać między stronami w trakcie realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi mediacji i próby ugodowej w rozumieniu ustawy kodeks postępowania cywilnego, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.
2. Spory w których uczestniczyć będą -członkowie Spółdzielni będą rozstrzygane przez organy Spółdzielni, zgodnie z jej statutem.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się być nieważne w stosunku do obowiązującego prawa, Strony powinny zastąpić to postanowienie postanowieniem zgodnym z obowiązującym prawem zbliżonym najbardziej jak to możliwe do woli obu stron lub uzgodnić inny sposób wykonania takiego postanowienia zgodnie z celem Umowy i przepisami prawa.

do pobrania: [link widoczny dla zalogowanych]


Ostatnio zmieniony przez Eleanor Roosevelt dnia Śro 11:26, 04 Lip 2012, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWysłany: Wto 13:23, 03 Lip 2012
smallcloud

 
Dołączył: 19 Mar 2012
Posty: 60
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Lubelska


O!
To moze być ciekawe Smile
Zobacz profil autora
PostWysłany: Wto 13:25, 03 Lip 2012
Eleanor Roosevelt

 
Dołączył: 03 Lip 2012
Posty: 90
Przeczytał: 0 tematówANEKS NR 1
DO UMOWY O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ZAWARTEJ W DNIU 04.08.201 IR.
Zawarty w dniu 08.09.201 lr. w Warszawie, pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową „PAX" z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy:' 04-036 Warszawa), przy Alei Stanów Zjednoczonych numer 72 lokal 32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038220, REGON 000491067, NIP 525-000-63-19, reprezentowaną przez:
Andrzeja Szklarskiego - Zastępcę Prezesa Zarządu, Stanisława Tarnowskiego - Zastępcę Prezesa Zarządu źwaną dalej „Spółdzielnią" lub „SM PAX"
a
„ADMINISTRATOR PAX" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-036 Warszawa), przy Alei Stanów Zjednoczonych numer 72 lokal 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000134891, kapitał zakładowy 50.000,00 zł opłacony w całości, reprezentowaną przez: Andrzeja Ślązaka - Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Zarządcą"
zwanymi dalej łącznie „Stronami",
o treści następującej:
Strony zgodnie postanawiają zmienić treść UMOWY O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI z dnia 4 sierpnia 201 lr., zwanej dalej UMOWĄ, w następujący sposób:
§i
Dotychczasowy zapis § 1 ust. 2 Umowy, zastępuje się zapisem w brzmieniu:
2. Zarządca wykonuje czynności określone w umowie w stosunku do osób trzecich w imieniu i
na rzecz Spółdzielni.
§2
Dotychczasowy zapis § 3 Umowy, zastępuje się zapisem w brzmieniu: 1. Czynności administrowania nieruchomościami, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:
a) weryfikowanie stanu prawnego i stanu faktycznego związanego z funkcjonowaniem nieruchomości,
b) prowadzenie i aktualizowanie wykazu lokali wyodrębnionych i spółdzielczych,
c) prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych oraz dokumentacji nieruchomości wymaganych przepisami prawa budowlanego,
d) zlecanie na koszt Spółdzielni, po uprzedniej akceptacji przez Zarząd Spółdzielni:
- kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- utrzymania w porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń każdego budynku, służących do wspólnego użytku (w tym dźwigów), terenu należącego do
nieruchomości (określonego na podstawie wyrysu i 'wypisu z ewidencji gruntów), chodników przed nieruchomościami oraz innych terenów, których utrzymanie w porządku i czystości obciąża Spółdzielnią,
- dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej i ciepłej wody oraz gazu,
- odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
- usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych (np. wentylacji klimatyzacji, monitoringu, dźwigów, anten zbiorczych, domofonów itd.),
- wykonywania bieżącej konserwacji i bieżących napraw, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, ciepłej i
. zimnej wody, gazu, domofonu (wideofonu), dźwigów, zbiorczych anten, i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, usuwania awarii i ich skutków na warunkach określonych w tej Umowie,
- ubezpieczania budynków położonych na nieruchomościach Spółdzielni według warunków zaakceptowanych przez Zarząd Spółdzielni,
- zapewnienia technicznej i lokalowej obsługi zebrań mieszkańców,
e) prowadzenie rachunków bankowych,
f) przygotowywanie projektów planu remontów w formie planu rzeczowo finansowego i
korekt tego planu, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego, oraz rozliczeń funduszu remontowego,
g) przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania każdej nieruchomości
Spółdzielni,
h) wynajmowanie pomieszczeń znajdujących się w nieruchomości wspólnej. 2. Zarządca w ramach czynności opisanych w ust. 1 zobowiązuje się do:
a) poboru należności czynszowych i eksploatacyjnych,
b) nadzoru nad zwalnianiem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży (miejsc postojowych) po otrzymaniu informacji o rozwiązaniu umowy z ich najemcą (dzierżawcą),
c) dozorowania zwolnionych lokali (przechowywanie kluczy, udostępnianie lokali do obejrzenia osobom zainteresowanym zawarciem umowy najmu, dzierżawy lub umowy sprzedaży),
d) negocjowanie w imieniu i na rzecz Spółdzielni projektów umów na dostawę mediów
(energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania, gazu), na wywóz nieczystości, konserwacji dźwigów, anten zbiorczych, ochrony budynków z podmiotami świadczącymi tego rodzaju usługi,
e) gromadzenie informacji o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość opłat eksploatacyjnych,
3. W systemie UNISOFT, dla którego prawa licencji posiada spółka Administrator PAX dokonywane są księgowania wszystkich operacji Spółdzielni, według planu kont
opracowanego w Spółdzielni i zawartego w polityce rachunkowości.
§3
Dotychczasowy zapis § 4 ust. 1 Umowy, po słowach „... zlecania na koszt SM PAX' Uzupełnia się słowami w brzmieniu „po uprzedniej akceptacji przez SM PAX:"
Z dotychczasowego zapisu § 4 ust. 3 wykreśla się słowa „Nadzór ze strony Zarządcy będzie przedmiotem odrębnej umowy stron, która określi również wynagrodzenie Zarządcy".
W dotychczasowym zapisie .ust. 4 w § 4 Umowy zastępuje się słowo „pierwszeństwa" słowami: udziału w konkursie ofert dotyczącym
Dotychczasowy zapis § 4 ust. 5 Umowy zastępuje się zapisem w brzmieniu: W sytuacji ogłoszenia przez Spółdzielnię konkursu na wykonanie robót i uzyskaniu co najmniej trzech ofert na przeprowadzenie tych robót, Zarządca będzie miał prawo wykonać roboty w zakresie i na warunkach wskazanym w tych ofertach za najniższą zaoferowaną cenę.
Wykreśla się ust. 6 w § 4.
Z dotychczasowego zapisu § 4 ust 9 wykreśla się słowa „oraz remontów nakazanych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa miejscowego".
§4
Wykreśla się zapis §5 Umowy.
§5
Z dotychczasowego zapisu ust. 5 w § 7 Umowy, wykreśla się słowa „Zarządca ma prawo do potrącania swojej należności przysługujących mu w stosunku do Spółdzielni, z tych kont."
§6
Dotychczasowy zapis § 8 Umowy, zastępuje się zapisem w brzmieniu:
Zarządca posiada rachunki bankowe założone w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa
w Wołominie, na które dokonywane są wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie lokali Spółdzielni
oraz inne wpłaty, z których regulowane są tylka zobowiązania Spółdzielni z tytułu opłat
związanych z utrzymaniem zasobów oraz bieżącej działalności. Upoważnionymi do
idysponowania środkami na łych rachunkach mogą być tylko osoby wskazane przez Zarząd
Spółdzielni.
W przypadku prowadzenia przez Spółkę Administrator PAX innej działalności niż administrowanie zasobami Spółdzielni Mieszkaniowej PAX, Zarządca zobowiązany jest do założenia odrębnego konta bankowego w innym banku do ich obsługi.
§7
W §9 dodaje się ust. 11 o następujące treści: Spółdzielnia za świadczenie usług związanych z wprowadzaniem danych do systemu księgowego zarządcy pobierać będzie wynagrodzenie w wysokości 0,20 zł/m , które powiększone zostanie o należny podatek od towarów i usług. W §9 w ust. 4 wykreśla się ostatnie zdanie.
W §9 dotychczasowy zapis ust. 6 zastępuje się słowami: Spółdzielnia zobowiązuje się do pokrywania kosztów poniesionych przez Zarządcę zgodnie z zapisami niniejszej Umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po przyjęciu robót przez inspektora
nadzoru budowlanego powołanego przez Spółdzielnię.
§8
Dotychczasowy zapis § 12 Umowy, zastępuje się zapisem w brzmieniu:
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć niniejszą umowę na 6 miesięcy naprzód na koniec danego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszej umowy, ze skutkiem prawnym na koniec tego roku kalendarzowego, z ważnych powodów, za które uważa się niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Zarządcę czynności administrowania nieruchomościami z winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa.
3. Zarządca może wypowiedzieć niniejszą umowę na 6 miesięcy naprzód na koniec danego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszej umowy, ze skutkiem prawnym na koniec tego roku kalendarzowego, z ważnych powodów, za które uważa się opóźnienie Spółdzielni w zapłacie należnego Zarządcy wynagrodzenia przekraczające 14 dni
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Spółdzielnię lub jej rozwiązania przez Spółdzielnię w innym trybie i/lub z innej przyczyny niż wskazana w ust. 2 Spółdzielnia zapłaci Zarządcy jednorazowo karę umowną w wysokości 60% wartości przedmiotu umowy. Za wartość przedmiotu umowy uważa się w takim przypadku sumę comiesięcznego wynagrodzenia Zarządcy z tytułu świadczenia usług w oparciu o niniejszą umowę pozostałych do zapłaty za okres od dnia rozwiązania niniejszej umowy przez Spółdzielnie do dnia 31 grudnia 2021 roku. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zarządcę lub jej rozwiązania przez Zarządcę w innym trybie i/lub z innej przyczyny niż wskazana w ust. 3, Zarządca zapłaci Spółdzielni jednorazowo karę umowną w wysokości 60% wartości przedmiotu umowy. Za wartość przedmiotu umowy uważa się w takim przypadku sumę comiesięcznego wynagrodzenia Zarządcy z tytułu świadczenia usług w oparciu o niniejszą umowę pozostałych do zapłaty za okres od dnia rozwiązania niniejszej umowy przez Zarządcę do dnia 31 grudnia 2021 roku. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne.
6. Zmniejszenie ilości metrów kwadratowych administrowanych przez Zarządcę nieruchomości w oparciu o niniejsza umowę na skutek powstania wspólnot mieszkaniowych tworzonych przez właścicieli lokali w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni i powierzenie przez te wspólnoty zarządu nieruchomościami wspólnymi osobom trzecim, nie będzie uważane za odstąpienie bądź rozwiązanie niniejszej umowy przez Spółdzielnię powodujące obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 4. W takim przypadku niniejsza umowa będzie realizowana nadal w odniesieniu do nieruchomości będących w zasobach Spółdzielni.
§9
Pozostałe postanowienia UMOWY pozostają bez zmian.
§10
Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
§n
Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§12
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

do pobrania: [link widoczny dla zalogowanych]
W dotychczasowym zapisie .ust. 4 w § 4 Umowy zastępuje się słowo


Ostatnio zmieniony przez Eleanor Roosevelt dnia Śro 11:27, 04 Lip 2012, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWysłany: Wto 14:09, 03 Lip 2012
Gość

 


Bardzo pożyteczna inicjatywa!
Proszę jeszcze Co umieszczenie linków do skanów
PostWysłany: Wto 14:24, 03 Lip 2012
Eleanor Roosevelt

 
Dołączył: 03 Lip 2012
Posty: 90
Przeczytał: 0 tematówNa razie nie mogę ( obostrzenia forum) ale jutro pojawi się pierwszy do umowy.
Aneks jeszcze opracowuje ( kopie są marnej jakości), jak tylko skończę to się pojawi.

Inne dokumenty w chwili wolnej, siedziałam nad tym pół nocy.


Ostatnio zmieniony przez Eleanor Roosevelt dnia Śro 8:18, 04 Lip 2012, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWysłany: Wto 17:33, 03 Lip 2012
Gość

 


To jest skandal, że zarząd podpisał umowę, z takim zapisem:


§12
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31.12.2021 roku.

2. W sytuacji ustania stosunku zobowiązaniowego wynikającego z niniejszej umowy, w szczególności na skutek odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Spółdzielnię albo inny podmiot działający w jej imieniu, Spółdzielnia zapłaci Zarządcy jednorazowo karę umowną w wysokości 60% wartości przedmiotu umowy. Za wartość przedmiotu umowy uważa się w takim przypadku sumę comiesięcznego wynagrodzenia Zarządcy z tytułu świadczenia usług w oparciu o niniejszą umowę pozostałych do zapłaty za okres od dnia ustania stosunku do dnia 31 grudnia 2021roku. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jest dopuszczalne.
PostWysłany: Śro 7:59, 04 Lip 2012
Gość

 


Mnie rozbraja ten zapis:
§ 12
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć niniejszą umowę na 6 miesięcy naprzód na koniec danego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszej umowy, ze skutkiem prawnym na koniec tego roku kalendarzowego, z ważnych powodów, za które uważa się niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Zarządcę czynności administrowania nieruchomościami z winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa.

W myśl niego jeśli Zarządca zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków to spółdzielnia może wypowiedzieć umowę ale z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czyli zarządca dostaje pieniądze za nic przez minimum pół roku.

Panowie prezesi są geniuszami zarządzania i podpisują bardzo korzystne dla spółdzielni umowy . Co ciekawsze sami ze sobą.
Przejęcie PAX Administrator przez MW FINANCE GROUP akt not
PostWysłany: Śro 10:47, 04 Lip 2012
Eleanor Roosevelt

 
Dołączył: 03 Lip 2012
Posty: 90
Przeczytał: 0 tematówRepertorium A nr 10.613 /2011
AKT NOTARIA LNY
Dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące jedenastego (09.12.2011 r.) o godzinie 8 20 przede mną notariusz Ewą Osypińską-Balcerzak, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 492/2, przybyłą do biura przy Alejach Jerozolimskich 65/79 w Warszawie (00-697), XIII piętro Lim Center, zajmowanego przez Macieja Henryka Wójcickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MW FINANCE GROUP Maciej Wójcicki z siedzibą (84-104) w Jastrzębiej Górze, ulica Wesoła 8, stawił się:
MACIEJ HENRYK WÓJCICKI, syn xxxx i xxxxx. (PESEL -------------------), zamieszkały w (XX-XXX) Jastrzębiej Górze przy ulicy XXXXXX, legitymujący się dowodem osobistym XXXXXXX, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MW FINANCE GROUP Maciej Wójcicki z siedzibą (84-104) w Jastrzębiej Górze przy ul. Wesołej 8, posiadającą Regon 192016822, NIP: 587-135-50-68, wpisaną dnia 28 września 2008 roku do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Władysławowo pod numerem 13923/2008, co ma potwierdzenie w okazanym aktualnym zaświadczeniu z dnia 07 grudnia 2011 roku.
Tożsamość stawiającego ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego numer i serię wypisano powyżej.
OŚWIADCZENIE
l. Maciej Henryk Wójcicki oświadcza, że:
a) dnia 10 grudnia 2010 roku w Warszawie jako Zastawnik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MW FINANCE GROUP Maciej Wójcicki z siedzibą (84-104) w Jastrzębiej Górze przy ulicy Wesołej 8, zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową PAX z siedzibą w (02-654) Warszawie, przy ulicy Narbutta 4, posiadającą Regon 000491067 i NIP 525-000-63-19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038220 (Zastawca), umowę zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółdzielni 100 udziałach w Spółce Administrator PAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-654) przy ul. Narbutta 4, (obecnie z siedzibą w Warszawie 04-036 przy Alei Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134891, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki, o wartości nominalnej 500
złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
b) umowa opisana powyżej została zawarta w celu zabezpieczenia przysługującej Maciejowi Henrykowi Wójcickiemu wobec Spółdzielni Mieszkaniowej PAX z siedzibą w Warszawie wynikającej z aktu notarialnego sporządzonego w dniu 25 maja 2009 roku przez notariusza Ewę Osypińską-Balcerzak (rep. A Nr 3670/2009), zaopatrzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie w klauzulę wykonalności (sygn. akt I Co 864/09), co ma potwierdzenie w okazanym notariuszowi odpisie postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie;—
c) umowa zastawu rejestrowego opisana powyżej została zmieniona przez strony
Aneksem nr 1 poprzez:
- wskazanie w umowie wysokości zabezpieczonej wierzytelności na kwotę
19.900.000,00 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych),
- wskazanie najwyższej sumy zabezpieczenia na kwotę 32.209.466,73 zł (słownie trzydzieści dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć 73/100
złotych), oraz
- wskazanie sposobu zaspokojenia wymaganej wierzytelności poprzez przejęcie przez Zastawnika przedmiotu zastawu;
d) zastaw rejestrowy został wpisany przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Rejestru Zastawów do rejestru zastawów pod numerem 2243839 dnia 13 stycznia 2011 roku, na mocy postanowienia z dnia 13 stycznia 2011 roku o sygn. akt WA.XI. Ns-Rej.Za 179/11/961, co ma potwierdzenie w okazanym notariuszowi Aktualnym odpisie z Rejestru Zastawów z dnia 5 grudnia 2011 roku, nr wniosku WA/05.12.DM50/2011;-
d) dnia 28 września 2011 roku, działając w oparciu o przepis art. 25 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 703 z późn. zm.) wezwał on Spółdzielnię Mieszkaniową PAX z siedzibą w Warszawie do zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, tj. w terminie do dnia 5 października 2011 roku, wymagalnej kwoty długu w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) pod rygorem skierowania postępowania egzekucyjnego do całego majątku Spółdzielni, w tym do nieruchomości i praw majątkowych, co ma potwierdzenie w okazanym notariuszowi piśmie wraz z prezentatą jego przyjęcia przez Spółdzielnię w dniu 28 września 2011 r.;
f) dnia 30 listopada 2011 roku wobec pozyskania niepokojących informacji o podjętych przez organy statutowe Spółdzielni Mieszkaniowej PAX z siedzibą w Warszawie działaniach zmierzających do destabilizacji finansowej tej Spółdzielni oraz informacji o próbie
dyskredytowania czynności prawnych Zarządu tej Spółdzielni a mających bezpośredni wpływ na działalności gospodarczą Macieja Henryka Wójcickiego , w tym na możliwość zaspokojenia wiercytełności, działaj w oparciu o przepis art. 26 oraz art 25 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. (Dz.U. nr 149.poz 703 z późn. zm.) wezwał on ponownie Spółdzielnię Mieszkaniową PAX z siedzibą w Warszawie do zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, tj. w terminie do dnia 7 grudnia 2011 roku wymaganej kwoty długu w wysokości 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego ze wszystkich posiadanych zabezpieczeń wierzytelności, co ma potwierdzenie w okazanym notariuszowi pismie z dnia 30 listopada 2011 roku skierowanym do Spółdzielni oraz oryginału pisma Spółdzielni z dni,
30 listopada 2011 r. potwierdzającego otrzymanie tego pisma Zastawnika w dniu 30 listopada. 2011 roku;

Wobec braku zapłaty całości wymagalnego długu wskazanego powyżej w lit. e i lit. f
oraz z uwagi na fakt, iż spełnienie świadczenia przez Dłużnika będącego Zastawcą jest
zagrożone, Stawąjący oświadcza, że w oparciu o przepis § 10 ust. 1 pkt 1 umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce Administrator Pax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010 roku, z późniejszymi zmianami, oraz art. 22 ust. 1 pkt 3 i art. 26 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 703 z późn. zm.) przejmuje na własność wyżej opisany przedmiot zastawu, tj. 100 (sto) udziałów w Spółce Administrator Pax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki,
za kwotę 1.791.700,00 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych), zgodnie z dokonaną wyceną niezależnego rzeczoznawcy - biegłego rewidenta Bartłomieja Korzeniewskiego, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 9660, ze spółki Change spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-797) przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 36/123.
Wypisy tego aktu można wydawać Spółdzielni Mieszkaniowej PAX z siedzibą w Warszawie oraz Spółce Administrator PAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dowolnej ilości.
Koszty aktu ponosi Maciej Henryk Wójcicki.

plik do pobrania : [link widoczny dla zalogowanych]


Ostatnio zmieniony przez Eleanor Roosevelt dnia Czw 8:44, 05 Lip 2012, w całości zmieniany 2 razy
Zobacz profil autora
Re: Przejęcie PAX Administrator przez MW FINANCE GROUP akt
PostWysłany: Śro 11:32, 04 Lip 2012
smallcloud

 
Dołączył: 19 Mar 2012
Posty: 60
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Lubelska


Eleanor Roosevelt napisał:
32.209.466,73


?????

Do usr...j smierci bedziemy mu placic ciezka kase.
Spoldzielnia powinna złozyc wniosek o upadłośc, zanim Wojcicki pojdzie do komornika z tą umową i zostaniemy z ręka w nocniku.
Nie mam zamiaru być dojoną na coraz większą kasę, bo SM PAX lekka reka zaciagnelo zobowiazanie w takie kwocie!!!!

I jakim prawem można zrobić zastaw na udziałach spoldzielni????
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 11:40, 04 Lip 2012
Gość

 


Ale widać z tego że złotówka z metra miała iść dla Wójcickiego.
Mieszkańcy to oprotestowali to poczuł się urażony.
POROZUMIENIE w sprawie spłaty zadłużenia z 15 grudnia 2011r
PostWysłany: Czw 8:43, 05 Lip 2012
Eleanor Roosevelt

 
Dołączył: 03 Lip 2012
Posty: 90
Przeczytał: 0 tematówPOROZUMIENIE w sprawie spłaty zadłużenia
Zawarte w Warszawie, w dniu 15 grudnia 2011r., pomiędzy:
Maciejem Henrykiem Wójcickim, zamieszkałym w Jastrzębiej Górze (kod pocztowy: 84-104 Jastrzębia Góra) przy ulicy XXXXX numer XXX, legitymującym się dowodem osobistym XXXXXX, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MW FINANCE GROUP Maciej Wójcicki, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Władysławowo, pod numerem 13923/2008, z siedzibą w Jastrzębiej Górze (kod pocztowy 84-104 Jastrzębia Góra), przy ulicy Wesołej numer 8, REGON 192016822, NIP 587-135-50-68, zwanym dalej Wierzycielem lub MWFG a
Spółdzielnią Mieszkaniową „PAX” z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04- 036 Warszawa), przy Alei Stanów Zjednoczonych numer 72 lokal 32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 'Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038220, REGON 000491067, NIP 525-000-63-19,
reprezentowaną przez Zarząd w składzie:
Andrzej Marian Ślązak - Prezesa Zarządu,
Andrzej Szklarski - Zastępca Prezesa Zarządu,
Stanisław Tarnowski - Zastępca Prezesa Zarządu zwaną dalej Dłużnikiem lub SM „PAX”
łącznie zwanymi dalej Stronami
o treści następującej:
Preambuła
Zważywszy, że:
1. MWFG jest wierzycielem SM „PAX” z tytułu:
a. umowy o przelew wierzytelności zawartej w dniu 27 września 2008r. wraz z aneksami, na mocy której MWFG nabył wierzytelność w stosunku do SM „PAX” od EGB Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wynikającą z kredytów zaciągniętych przez SM „PAX” w Banku Pekao S.A., wskazanych w oświadczeniu wydanym przez powyższy Fundusz dnia 24 lutego 2009r., która objęta była ugodą z dnia 1 kwietnia 2010r.
b. z tytułu umowy przelewu wierzytelności zawartej w dniu 17 sierpnia 2011r. oraz not odsetkowych numer 08/2011, 09/2011, 10/2011, na mocy której MWFG nabył wierzytelność w stosunku do SM „PAX” od dotychczasowego wierzyciela SM „PAX” to jest Pana Leszka Szymaniak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LECH-BOR z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 30,2. wierzytelności MWFG w stosunku do SM „PAX” według stanu na dzień 31 października 2011r. wyniosły łącznie 29.634.019,04 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewiętnaście złotych 4/100) co zostało potwierdzone w podpisanym przez Strony Uzgodnieniu wzajemnych rozliczeń finansowych na dzień 31 października 2011r., które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia,
3. MWFG posiada w stosunku do SM „PAX” tytuł wykonawczy w postaci aktu notarialnego sporządzonego w dniu 25 maja 2009r. przez notariusza Ewę Osypińską - Balcerzak (Rep. A Nr 3670/2009), zapatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa, z dnia 1 września 2009r., sygn. akt 1 Co 864/09, który to tytuł wykonawczy uprawnia MWFG do przeprowadzenia egzekucji przeciwko SM „PAX” do kwoty 19.565.005,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięć złotych), w tym m.in. do podjęcia wszelkich działań prawnych mających na celu wszczęcie postępowania egzekucyjnego z udziałów w spółkach prawa handlowego będących własnością SM „PAX” tj. z udziałów w spółce „Administrator PAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz do wszczęcia postępowania egzekucyjnego z rachunków bankowych SM „PAX” i zajęcia wszelkich wierzytelności należących do SM „PAX” w tym z tytułu czynszów i opłat eksploatacyjnych przysługujących SM „PAX” od osób dysponujących prawami do lokali usytuowanych w budynkach znajdujących się w zasobach SM „PAX”,
4. na zabezpieczenia spłaty wierzytelności objętej powyższym tytułem wykonawczym, w dniu 10 grudnia 2010r., za zezwoleniem organów spółki pod firmą „Administrator PAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134891, potwierdzonym w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia, została zawarta pomiędzy MWFG oraz SM „PAX” Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, na mocy której SM „PAX” ustanowiła na rzecz MWFG zastaw rejestrowy na stanowiących jej własność wszystkich udziałach w spółce pod firmą „Administrator PAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który to zastaw rejestrowy został wpisany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Rejestru Zastawów, do rejestru zastawów, pod numerem 2243839, dnia 13 stycznia 2011 r., na mocy postanowienia z dnia 13 stycznia 2011 r., sygn. akt WA.IX. Ns-Rej.Za 179/11/961, co ma potwierdzenie aktualnym odpisie z Rejestru Zastawów z dnia 5 grudnia 2011r., numer wniosku WA/05.12.DM50/2011, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Porozumienia,
5. MWFG w dniu 9 grudnia 2011 r. wykonując uprawnienia z tytułu ustanowionego zastawu rejestrowego złożył w formie aktu notarialnego, sporządzonego przez notariusza Ewę Osypińską - Balcerzak (Rep. A Nr 10.613/2011), oświadczenie o przejęciu na własność przedmiotu zastawu rejestrowego tj. 100 (stu) udziałów w spółce pod firmą „Administrator PAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki, za kwotę 1.791.700,00 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych), zgodnie z dokonaną
wyceną niezależnego rzeczoznawcy - biegłego rewidenta Bartłomieja Korzeniewskiego, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9660, ze spółki Change Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-797 Warszawa), przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/123,
MWFG na podstawie tytułu wykonawczego opisanego w ust. 3 wszczął przeciwko SM „PAX” postępowanie egzekucyjne skierowane do nieruchomości SM „PAX” położonej w Pruszkowie, przy ul. Cegielnianej 15, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 255/2 i 255/4, objętych księgami wieczystymi KW numer WA1P/00105421/0 oraz WA1P/00021010/3, które prowadzone jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksandra Dragan, pod sygn. akt KM 716/11.
w toku postępowania egzekucyjnego została oszacowana wartość nieruchomości opisanej w ust. 6 na łączną kwotę 2.729.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) przez wyznaczonego przez Komornika biegłego rzeczoznawcę, a termin I licytacji nieruchomości wyznaczono na dzień 10.01.2012r.
SM „PAX” z uwagi na przejściowe trudności finansowe spowodowane w szczególności zaległościami płatniczymi osób, którym przysługują prawa do lokali w opłatach eksploatacyjnych i związaną z tym konieczność angażowania wszelkich dostępnych środków na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości będących w zasobach SM „PAX” oraz kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych przeciwko osobom, które posiadają zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych, nie była w stanie w pełni zrealizować dotychczasowych ugód oraz porozumień dotyczących spłaty zadłużenia wobec MWFG,
w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Praga z dnia 7 listopada 2011r., znak: 1434/PP-2,3I/4405D/94/11/R/JP, SM „PAX” została zakwalifikowana do kategorii ratingowej BB (zadowalająca) określonej w Komunikacie Komisji Europejskiej, obejmującej podmioty podwyższonego ryzyka finansowego, relatywnie niższej wiarygodności finansowej, wystarczającej zdolności do obsługi zobowiązań w przeciętnych lub sprzyjających warunkach gospodarczych, wysokiego lub średniego poziomu odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności,
w celu poprawy warunków gospodarczych niezbędnych dla dalszego funkcjonowania Spółdzielni, a w szczególności zapewnienia płynności przepływów pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości będących w zasobach SM „PAX”, Rada Nadzorcza SM „PAX” podjęła uchwałę nr 004/2011 z dnia 25.07.2011r., w sprawie utworzenia nowej stawki „eksploatacja-zaliczka”, która ma pokrywać tymczasowe niedobory związane z zadłużeniem osób, którym przysługują prawa do lokali, z tyułu opłat ekspolatacyjnych,
barak porozumienia z MWFG w sprawie spłaty zadłużenia przez SM „PAX” może spowodować zaistnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości SM „PAX”,
MWFG jest gotowy dokonać restrukturyzacji zadłużenia SM „PAX” w sposób pozwalający utrzymać Jej płynność finansową i wyeliminować
niebezpieczeństwo zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości SM „PAX ,
Strony postanawiają, co następuje:
§ 1
1. Dłużnik zobowiązuje się do spłaty na rzecz Wierzyciela istniejącego zadłużenia z tytułów określonych ust. 1 Preambuły, zwanego dalej „zadłużeniem”, na warunkach określonych w niniejszy Porozumieniu z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Z chwilą zawarcia niniejszego Porozumienia Wierzyciel umarza Dłużnikowi część zadłużenia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) i w związku z tym nieodwołalnie zrzeka się roszczenia o zapłatę tej kwoty.
§ 2
1. Na poczet spłaty zadłużenia pozostałego po umorzeniu, o którym mowa w §1 ust. 2, Wierzyciel zalicza kwotę 1.791.700,00 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych), z tytułu przejęcia przez Wierzyciela na własność przedmiotu zastawu rejestrowego tj. 100 (stu) udziałów w spółce pod firmą „Administrator PAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki, ze skutkiem dokonana spłaty w/w kwoty przez Dłużnika w dniu 9 grudnia 2011 r.
2. W terminie do dnia 20 grudnia 2011 roku Wierzyciel zleci, na własny koszt, ponowną wycenę udziałów spółki „Administrator PAX” Sp. z o. o. niezależnemu rzeczoznawcy majątkowemu panu dr inż. Michałowi Szydłowskiemu, rzeczoznawcy majątkowemu nr. licencji 2782, biegłemu sądowemu w zakresie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, wspólnie wybranemu przez Strony. Stronom przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń do wyżej wymienionej wyceny w przypadku, gdy będzie ona zawierała rażące błędy lub nieprawidłowości.
3. Jeżeli nowa wycena spółki „Administrator PAX” Sp. z o.o. będzie wyższa od kwoty 1.791.700,00 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych), to wówczas ze skutkiem prawnym na dzień 9 grudnia 2011 r. następuje umorzenie zadłużenia, o kwotę nadwyżki wartości spółki „Administrator PAX”, wynikającej z nowej wyceny, ponad kwotę 1.791.700,00 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych),na co Wierzyciel niniejszym wyraża zgodę.
4. Jeżeli nowa wycena spółki „Administrator PAX” Sp. z o.o. będzie niższa od kwoty 1.791.700,00 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych), to wówczas nie będzie ona mieć wpływu na skuteczność postanowienia ust. 1 powyżej, a Strony zgodnie przyjmują, że przejęcie przez Wierzyciela na własność przedmiotu zastawu rejestrowego opisanego w ust. 1 nastąpiło za kwotę 1.791.700,00 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych).

§ 3

1. Dłużnik wyraża zgodę na dalsze prowadzenie przez Wierzyciela egzekucji skierowanej do nieruchomości Dłużnika położonej w Pruszkowie, przy ul. Cegielnianej 15, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 255/2 i 255/4, objętej księgami wieczystymi KW numer WA1P/00105421 / 0 WA1P/00021010/3, które prowadzone jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksandra Dragan, pod sygn. akt KM 716/11.
2. Na poczet spłaty kwoty zadłużenia, o której mowa w § 1, zostanie zaliczona kwota wyegzekwowana przez Wierzyciela od Dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego, o którym mowa w ust. 1, w drodze licytacji nieruchomości Dłużnika lub w drodze przejęcia przez Wierzyciela nieruchomości Dłużnika na własność w przypadku bezskutecznej licytacji, pod warunkiem że Wierzyciel skorzysta z tego uprawnienia.
3. Bezskuteczność egzekucji, o której mowa powyżej nie będzie miała wpływu na realizację niniejszego Porozumienia, w szczególności nie będzie stanowiła podstawy do jego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron. Wierzyciel będzie miał prawo ponownie skierować swoją egzekucję do przedmiotowej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, według swego uznania.
§4
250.0. Niezależnie od rozliczeń, o których mowa w § 2 i § 3, Dłużnik tytułem spłaty zadłużenia zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wierzyciela łączną kwotę 4.000.000.00 zł (słownie: cztery miliony złotych). Powyższa kwota zostanie spłacona w ten sposób, że w okresie od stycznia 2012r. do kwietnia 2013 roku włącznie, Dłużnik będzie dokonywał spłat o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) miesięcznie, w drodze rozliczenia przez Strony odzyskanych wierzytelności z tytułu dopłat do wkładów budowlanych dotyczących inwestycji przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie, na warunkach określonych w zawartej przez Strony Umowie przelewu wierzytelności z dnia 31 grudnia 2010r. oraz Umowie powierniczego przelewu wierzytelności z dnia 15 grudnia 2011r.
1. SM „PAX” może dokonywać miesięcznych spłat z innych źródeł. W przypadku gdy miesięczna spłata zadłużenia dokonana w drodze rozliczenia przez Strony odzyskanych wierzytelności z tytułu dopłat do wkładów budowlanych dotyczących inwestycji przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie przekroczy kwotę 250.000,00 zł, nadwyżka będzie zaliczana każdorazowo na poczet spłat należnych Wierzycielowi za kolejne miesiące, aż do całkowitej spłaty kwoty określonej w ust. 1.
2. Wierzyciel z tytułu nabycia od Dłużnika wierzytelności przysługującej Dłużnikowi z tytułu dopłat do wkładów budowlanych w stosunku do Radosława Nowakowskiego i spółki Eurobud 1 sp. jawna zapłaci cenę nabycia wierzytelności w kwocie równej wartości nominalnej tych wierzytelności wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia 22.09.2009r. do dnia 1.01.2012r., która zostanie potrącona ze wzajemną wierzytelnością Wierzyciela z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1 ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2012 r.

§5
W okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia Wierzyciel zobowiązuje się do niekierowania egzekucji do innych składników majątku Dłużnika, poza egzekucją skierowaną do nieruchomości, o której mowa w § 3, a w szczególności do wierzytelności SM „PAX” w stosunku do osób dysponujących prawami do lokali, z tytułu czynszów i opłat eksploatacyjnych.
§6
1. W związku z przejęciem przez Wierzyciela na własność przedmiotu zastawu rejestrowego tj. 100 (stu) udziałów w spółce pod firmą „Administrator PAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki, Wierzyciel gwarantuje, że spółka ta nadal będzie realizowała w sposób należyty obowiązki administrowania nieruchomościami SM „PAX”, zgodnie z zawartymi w tym przedmiocie umowami, a w szczególności obowiązek poboru od lokatorów bieżących należności czynszowych i eksploatacyjnych oraz przeznaczania tych środków m.in. na pokrycie bieżących kosztów utrzymania nieruchomości, aby zapewnić mieszkańcom nieruchomości będących w zasobach SM „PAX” stałą dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania), wywóz nieczystości stałych i ciekłych, konserwacje urządzeń w budynkach, niezbędne remonty, ochronę i sprzątanie nieruchomości.
2. Wierzyciel gwarantuje, że środki uzyskane przez spółkę „Administrator PAX” z tytułu zarządzania nieruchomościami SM „PAX” nie zostaną przeznaczone przez spółkę na inne cele niż związane z realizacją uprawnień i obowiązków związanych zarządzaniem nieruchomościami SM „PAX”, a w szczególności środki te nie mogą zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań SM „PAX” wobec Wierzyciela. W przypadku naruszenia powyżej gwarancji, Wierzyciel zobowiązuje się do zapłaty na rzecz SM „PAX” kary umownej w kwocie odpowiadającej równowartości środków uzyskanych przez spółkę „Administrator PAX” z tytułu zarządzania nieruchomościami SM „PAX”, które zostaną przeznaczone przez spółkę na inne cele, niż związane z realizacją uprawnień i obowiązków związanych zarządzaniem nieruchomościami SM „PAX”.
3. W przypadku naruszenia gwarancji określonych w ust. 1 i 2 SM „PAX” będzie uprawniona do powierzenia czynności administrowania swoimi nieruchomości innemu podmiotowi.
4. Strony ustalają, że celem zapewnienia należytej realizacji obowiązków zarządzania nieruchomościami SM „PAX” przez spółkę „Administrator PAX” Sp. z o.o. w spółce tej zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej osoba wskazana przez SM „PAX”.
§ 7
1. Wykonanie przez Dłużnika niniejszego Porozumienia wyczerpuje wszelkie roszczenia Wierzyciela o zapłatę wierzytelności opisanej w ust. 1 Preambuły, a tym samym, wszelkie wierzytelności Wierzyciela w stosunku do Dłużnika ponad kwotę spłaconą na mocy niniejszego Porozumienia wygasają z chwilą wykonania przez Dłużnika niniejszego Porozumienia w całości z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. w przypadku, gdy egzekucja, o której mowa w §3 okaże się bezskuteczna a Dłużnik wykona w całości zobowiązania, o których mowa w §4, wówczas wygasają wszelkie wierzytelności Wierzyciela w stosunku do Dłużnika z wyjątkiem kwoty stanowiącej równoważność 2/3, sumy oszacowania nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym, o którym mowa w §3, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia do dnia zapłaty. Wierzyciel będzie mógł dochodzić powyższej kwoty jedynie w drodze egzekucji z nieruchomości, o której mowa w §3.
3. W przypadki niewykonania przez Dłużnika obowiązku miesięcznej spłaty zadłużenia w wysokości, o której mowa w § 4, Wierzyciel będzie uprawniony do wypowiedzenia niniejszego Porozumienia, ze skutkiem natychmiastowym
4. Wierzyciel będzie uprawniony do wypowiedzenia niniejszego Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym w każdym przypadku gdy na skutek jakiegokolwiek zdarzenia faktycznego lub prawnego dojdzie do pogorszenia sytuacji finansowej SM „PAX” w porównaniu z sytuacją istniejąca na dzień podpisania niniejszego Porozumienia, które może spowodować niebezpieczeństwo niewypłacalności SM „PAX”, a także w przypadku złożenia przez kogokolwiek wniosku o ogłoszenie upadłości SM „PAX”, który będzie dawał uzasadnione podstawy do ogłoszenia upadłości Spółdzielni. SM „PAX” zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wierzyciela o zaistnieniu każdego z w/w zdarzeń.
5. W przypadku skutecznego wypowiedzenia niniejszego Porozumienia przez Wierzyciela cała niespłacona do dnia wypowiedzenia wierzytelność, o której mowa w ust. 1 Preambuły, staje się natychmiast wymagalna wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi, w szczególności ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności, a Wierzyciel będzie uprawniony do podjęcia wszelkich działań prawnych mających na celu uzyskanie należnej mu wierzytelności, w tym w szczególności poprzez wykorzystanie tytułu wykonawczego, o którym mowa w ust. 3 Preambuły, oraz poprzez realizację wszystkich przysługujących Wierzycielowi zabezpieczeń rzeczowych.


Załącznik nr 2 do Porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia z dnia 25 grudnia 2011r.


My niżej podpisani, Andrzej Ślązak i Andrzej Szklarski, pełniący funkcję członków Zarządu spółki pod firmą „Administrator PAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dacie zawarcia Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z dnia 10 grudnia 2010r., zawartej pomiędzy Panem Maciejem Wójcickim a Spółdzielnią Mieszkaniową „PAX”, niniejszym potwierdzamy, że przedmiotowa Umowa została zawarta za zezwoleniem wszystkich organów spółki pod firmą „Administrator PAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a mianowicie:
1. za wiedzą i zezwoleniem Zgromadzenia Wspólników „Administrator PAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyrażonym w Uchwale nr f z dnia 3 grudnia 2010 r.
2. za wiedzą i zezwoleniem całego Zarządu „Administrator PAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, co potwierdza dokonany wpis ustanowienia zastawu do księgi udziałów Spółki.

plik do pobrania : [link widoczny dla zalogowanych]


Ostatnio zmieniony przez Eleanor Roosevelt dnia Czw 10:17, 05 Lip 2012, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
Re: Umowa z Pax Administrator z dnia 04 sierpnia 2011
PostWysłany: Czw 10:21, 05 Lip 2012
Gość

 


Hehe, to jakaś większa klika jest. LECH-BOR obsługuje też - równie kreatywnie zarządzaną - Spółdzielnię PRZY METRZE.
Powiązania
PostWysłany: Czw 11:01, 05 Lip 2012
Eleanor Roosevelt

 
Dołączył: 03 Lip 2012
Posty: 90
Przeczytał: 0 tematów8 września 2010 Leszek Szymaniak (l.56) z córką Ewą (l.21) aktem notarialnym Rep.A 2796/2010 zawiązali spółkę z o.o. LECHBOR NIERUCHOMOŚCI z kapitałem zakładowym 10.000 zł. Jej radca prawny Grzegorz Płatek 17 września 2010 wystąpił do Krajowego Rejestru Sądowego o przyśpieszenie rozpoznania wniosku WA XII KRS 29802/10/264, ponieważ spółka jest spółką celową założoną w celu zakupu nieruchomości budynkowej położonej w Warszawie i stara się o udzielenie kredytu w kwocie sześciocyfrowej na zrealizowanie tego celu. Warunkiem podpisania umowy kredytowej z bankiem oraz wypłaty środków na realizację inwestycji jest przedłożenie odpisu z KRS. No i udało się !!! Referendarz Monika Nowicka w 7 dni zarejestrowała te spółkę pod nr KRS 366264. Szczęściarze już pędzą, by kupić budynek przy ul. Lanciego 12, gdzie od 1 listopada ma siedzibę oddział spółki z o.o. LECHBOR z kapitałem zakładowym 50.000, której wspólnikami jest małżeństwo Leszek i Zofia Szymaniak z Raszyna. Warto wspomnieć, że Leszek Szymaniak (członek Rady Nadzorczej SM PAX) zapewne pomoże też Stępniowi i Jamrozowi wyjść z ostrego zakrętu bez utraty intratnych stołków! Polak potrafi ...
źródło: [link widoczny dla zalogowanych]

a dalej :

Czy zapłacą za długi spółdzielni

półdzielnia mieszkaniowa Przy Metrze przegrała proces z firmą budowlaną Nadbud. Mieszkańcy ursynowskich osiedli są przerażeni. – Boimy się, że to my będziemy musieli pokryć wielomilionowe zobowiązania – niepokoją się

Spółdzielcy podnoszą też, że spółdzielnia jest zadłużona wobec dostawców mediów i odbiorców śmieci.

– Kiedy spółdzielcze konta zajął komornik, co było konsekwencją sporu z Nadbudem, zarząd kazał nam się wstrzymać z płaceniem czynszu. A przecież z naszych opłat są pokrywane rachunki wystawiane przez dostawców wody, energii i ciepła – podkreślają mieszkańcy

Przegrany spór


Jeden z mieszkańców alarmuje, że spółdzielnia właśnie przegrała proces z firmą Nadbud, która miała budować centrum Natolin. Przypomnijmy, że ta spółka umowę z inwestorem powierniczym działającym w imieniu spółdzielni zawarła w 1998 roku. Strony weszły w spór. Poszło o jakość pracy i pieniądze. Sprawa trafiła do sądu. W pierwszej instancji wygrała spółdzielnia, w drugiej – Nadbud. Władze Przy Metrze złożyły skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. – Została ona jednak odrzucona, co oznacza, że wyrok sądu apelacyjnego jest prawomocny – mówi Krzysztof Michałowski z biura prasowego Sądu Najwyższego. Tym samym spółdzielnia wyczerpała już wszelkie kroki prawne.

Jak informuje Andrzej Stępień, prezes spółdzielni Przy Metrze, należności wobec Nadbudu wynoszą ok. 22 mln zł.

– Analizujemy różne warianty uregulowania zobowiązań. Na razie nie dostaliśmy postanowienia o odwieszeniu czynności egzekucyjnych – mówi Andrzej Stępień. Nie zdradza szczegółów, jak spółdzielnia zamierza wybrnąć z sytuacji. Zapewnia jednocześnie, że zrobi wszystko, by nie ucierpieli na tym mieszkańcy jej osiedli.

– Nie planujemy podwyżki czynszów z tego tytułu – podkreśla prezes. – Nie ma też uzasadnienia wprowadzenie do spółdzielni komisarza bądź zarządcy – zapewnia.

Z firmą Nadbud nie udało się nam skontaktować.

Opóźnienia w płatnościach


Tymczasem lokatorzy ze spółdzielczych bloków alarmują, że sytuacja jest dramatyczna. – Wiemy, że spółdzielnia jest zadłużona po uszy. Nie płaci regularnie stałych zobowiązań – denerwują się. Jak informuje Bartosz Milczarczyk, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), firma co miesiąc wystawia spółdzielni kilkadziesiąt faktur. – Ta dokonuje wpłat sukcesywnie, jednak w związku z trudnościami finansowymi w wysokościach nieadekwatnych do wystawianych rachunków. Kilkakrotnie wysyłaliśmy upomnienia, wezwania do zapłaty i pisma interwencyjne – mówi rzecznik warszawskich wodociągów.

Podkreśla, że MPWiK wyraziło zgodę na rozłożenie zadłużenia na dziesięć rat, począwszy od czerwca br. do końca marca 2011 r. – Spółdzielnia zapłaciła w całości trzy raty. Ponieważ kolejne nie wpłynęły na nasze konto, wysłaliśmy do płatnika ostateczne wezwanie przedsądowe. W przypadku, gdy to pismo oraz działania ugodowe nie przyniosą rezultatu, skierujemy sprawę do sądu – mówi Bartosz Milczarczyk.

Mieszkańcy podejrzewają, że spółdzielnia jest zadłużona także w SPEC. – I tu zobowiązania idą pewnie w setki tysięcy złotych – zastanawiają się mieszkańcy. Monika Mazurkiewicz, rzecznik spółki SPEC, nie chce jednak ujawniać szczegółów dotyczących spółdzielni.

Andrzej Stępień zapewnia zaś, że sposób zapłaty zobowiązań spółdzielnia z każdym z dostawców usług uzgadnia na bieżąco. Lokatorów to jednak nie uspokaja.

– Boimy się, że posypią się kolejne sprawy sądowe, a dostawcy mediów przestaną je przesyłać. A co będzie z tymi, którzy nie mają jeszcze aktów własności kupionych w spółdzielni mieszkań? – padają pytania.

Bez aktów notarialnych są jeszcze nabywcy lokali w inwestycji przy ul. Belgradzkiej i na osiedlu Centrum Natolin. Spółdzielnia zapewnia, że akty notarialne podpisuje sukcesywnie.

Opłaty zbierze firma od sanitariatów

półdzielnia Przy Metrze przestaje administrować częścią swoich budynków.

Pod koniec października wynajęła do tego spółkę Lechbor. Umowę podpisano na rok (z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania).

Spółka będzie administratorem ok. 240 tys. mkw. budynków spółdzielni. – Będziemy m.in. pobierać opłaty i egzekwować należności, dbać o porządek, dostawę mediów czy usuwać awarie – wylicza radca prawny Grzegorz Płatek, pełnomocnik spółki.

Jak tłumaczą władze spółdzielni w komunikacie, ma to usprawnić administrowanie nieruchomościami. Zapewniają też, że wynajmując zewnętrzną firmę, chcą skuteczniej ściągać należności za mieszkania. Spółdzielnia zaś, która odda część obowiązków w inne ręce, ma się skupić „na najważniejszych problemach”.

Do nowego administratora mieszkańcy zadłużonej spółdzielni podchodzą z rezerwą. Marek Wojtalewicz, członek rady nadzorczej spółdzielni, zarzuca zarządowi Przy Metrze, że nie chce ujawnić umowy z Lechborem. – Nie chciał jej pokazać nawet członkom własnej rady nadzorczej – zauważa Wojtalewicz.

Mieszkańcy podnoszą też, że Lechbor handluje urządzeniami sanitarnymi. – Widać, że świetnie się nadaje do zarządzania nieruchomościami – komentuje jeden ze spółdzielców.

Grzegorz Płatek uważa, że obawy mieszkańców są nieuzasadnione.

– Nasza spółka korzysta z doświadczenia spółki Administrator PAX, która ma wieloletnią praktykę na stołecznym rynku nieruchomości. Obsługuje mieszkania o łącznej powierzchni ponad 200 tys. mkw. – wylicza. Podkreśla też, że spółka Lechbor na Ursynowie będzie się zajmować administrowaniem, a nie zarządzaniem nieruchomościami. – A zgodnie z prawem do tego nie jest konieczna licencja. Niemniej jednak zatrudniamy osoby z uprawnieniami zarządcy – zapewnia przedstawiciel spółki.

Zwraca też uwagę, że w umowie ze spółdzielnią uzgodniono, iż wszelkie przepływy będą dokonywane w ramach bankowego rachunku powierniczego, z którego środki – zgodnie z prawem bankowym – nie podlegają zajęciu lub egzekucji, a wszelkie przelewy są dokonywane wyłącznie za pisemną zgodą spółdzielni.

źródło: [link widoczny dla zalogowanych]

i jeszcze do poczytania tu: http://www.przymetrze.fora.pl/forum-ogolne,1/dane-z-krs-firmy-lechbor,318.html


Ostatnio zmieniony przez Eleanor Roosevelt dnia Czw 11:25, 05 Lip 2012, w całości zmieniany 3 razy
Zobacz profil autora
PAX administrator- dokumenty które wpadły mi w ręce.
  Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 3  
Idź do strony 1, 2, 3  Następny
  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin