Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna

Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne » PAX administrator- dokumenty które wpadły mi w ręce. Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
PostWysłany: Czw 8:19, 12 Lip 2012
Eleanor Roosevelt

 
Dołączył: 03 Lip 2012
Posty: 90
Przeczytał: 0 tematówSerwer już działa, można przeglądać dokumenty.


Ostatnio zmieniony przez Eleanor Roosevelt dnia Pią 11:31, 13 Lip 2012, w całości zmieniany 2 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 11:32, 13 Lip 2012
Gość

 


Oświadczenie Macieja Wójcickiego w sprawie przejęcia PAX Administrator
PostWysłany: Pią 11:32, 13 Lip 2012
Eleanor Roosevelt

 
Dołączył: 03 Lip 2012
Posty: 90
Przeczytał: 0 tematówOświadczenie Macieja Wójcickiego w sprawie przejęcia PAX Administrator

[link widoczny dla zalogowanych]
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 12:50, 07 Lis 2012
Gość

 


Eleanor Roosevelt napisał:
ANEKS NR 1
DO UMOWY O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ZAWARTEJ W DNIU 04.08.201 IR.
Zawarty w dniu 08.09.201 lr. w Warszawie, pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową „PAX" z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy:' 04-036 Warszawa), przy Alei Stanów Zjednoczonych numer 72 lokal 32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038220, REGON 000491067, NIP 525-000-63-19, reprezentowaną przez:
Andrzeja Szklarskiego - Zastępcę Prezesa Zarządu, Stanisława Tarnowskiego - Zastępcę Prezesa Zarządu źwaną dalej „Spółdzielnią" lub „SM PAX"
a
„ADMINISTRATOR PAX" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-036 Warszawa), przy Alei Stanów Zjednoczonych numer 72 lokal 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000134891, kapitał zakładowy 50.000,00 zł opłacony w całości, reprezentowaną przez: Andrzeja Ślązaka - Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Zarządcą"
zwanymi dalej łącznie „Stronami",
o treści następującej:
Strony zgodnie postanawiają zmienić treść UMOWY O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI z dnia 4 sierpnia 201 lr., zwanej dalej UMOWĄ, w następujący sposób:
§i
Dotychczasowy zapis § 1 ust. 2 Umowy, zastępuje się zapisem w brzmieniu:
2. Zarządca wykonuje czynności określone w umowie w stosunku do osób trzecich w imieniu i
na rzecz Spółdzielni.
§2
Dotychczasowy zapis § 3 Umowy, zastępuje się zapisem w brzmieniu: 1. Czynności administrowania nieruchomościami, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:
a) weryfikowanie stanu prawnego i stanu faktycznego związanego z funkcjonowaniem nieruchomości,
b) prowadzenie i aktualizowanie wykazu lokali wyodrębnionych i spółdzielczych,
c) prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych oraz dokumentacji nieruchomości wymaganych przepisami prawa budowlanego,
d) zlecanie na koszt Spółdzielni, po uprzedniej akceptacji przez Zarząd Spółdzielni:
- kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- utrzymania w porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń każdego budynku, służących do wspólnego użytku (w tym dźwigów), terenu należącego do
nieruchomości (określonego na podstawie wyrysu i 'wypisu z ewidencji gruntów), chodników przed nieruchomościami oraz innych terenów, których utrzymanie w porządku i czystości obciąża Spółdzielnią,
- dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej i ciepłej wody oraz gazu,
- odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
- usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych (np. wentylacji klimatyzacji, monitoringu, dźwigów, anten zbiorczych, domofonów itd.),
- wykonywania bieżącej konserwacji i bieżących napraw, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, ciepłej i
. zimnej wody, gazu, domofonu (wideofonu), dźwigów, zbiorczych anten, i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, usuwania awarii i ich skutków na warunkach określonych w tej Umowie,
- ubezpieczania budynków położonych na nieruchomościach Spółdzielni według warunków zaakceptowanych przez Zarząd Spółdzielni,
- zapewnienia technicznej i lokalowej obsługi zebrań mieszkańców,
e) prowadzenie rachunków bankowych,
f) przygotowywanie projektów planu remontów w formie planu rzeczowo finansowego i
korekt tego planu, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego, oraz rozliczeń funduszu remontowego,
g) przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania każdej nieruchomości
Spółdzielni,
h) wynajmowanie pomieszczeń znajdujących się w nieruchomości wspólnej. 2. Zarządca w ramach czynności opisanych w ust. 1 zobowiązuje się do:
a) poboru należności czynszowych i eksploatacyjnych,
b) nadzoru nad zwalnianiem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży (miejsc postojowych) po otrzymaniu informacji o rozwiązaniu umowy z ich najemcą (dzierżawcą),
c) dozorowania zwolnionych lokali (przechowywanie kluczy, udostępnianie lokali do obejrzenia osobom zainteresowanym zawarciem umowy najmu, dzierżawy lub umowy sprzedaży),
d) negocjowanie w imieniu i na rzecz Spółdzielni projektów umów na dostawę mediów
(energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania, gazu), na wywóz nieczystości, konserwacji dźwigów, anten zbiorczych, ochrony budynków z podmiotami świadczącymi tego rodzaju usługi,
e) gromadzenie informacji o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość opłat eksploatacyjnych,
3. W systemie UNISOFT, dla którego prawa licencji posiada spółka Administrator PAX dokonywane są księgowania wszystkich operacji Spółdzielni, według planu kont
opracowanego w Spółdzielni i zawartego w polityce rachunkowości.
§3
Dotychczasowy zapis § 4 ust. 1 Umowy, po słowach „... zlecania na koszt SM PAX' Uzupełnia się słowami w brzmieniu „po uprzedniej akceptacji przez SM PAX:"
Z dotychczasowego zapisu § 4 ust. 3 wykreśla się słowa „Nadzór ze strony Zarządcy będzie przedmiotem odrębnej umowy stron, która określi również wynagrodzenie Zarządcy".
W dotychczasowym zapisie .ust. 4 w § 4 Umowy zastępuje się słowo „pierwszeństwa" słowami: udziału w konkursie ofert dotyczącym
Dotychczasowy zapis § 4 ust. 5 Umowy zastępuje się zapisem w brzmieniu: W sytuacji ogłoszenia przez Spółdzielnię konkursu na wykonanie robót i uzyskaniu co najmniej trzech ofert na przeprowadzenie tych robót, Zarządca będzie miał prawo wykonać roboty w zakresie i na warunkach wskazanym w tych ofertach za najniższą zaoferowaną cenę.
Wykreśla się ust. 6 w § 4.
Z dotychczasowego zapisu § 4 ust 9 wykreśla się słowa „oraz remontów nakazanych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa miejscowego".
§4
Wykreśla się zapis §5 Umowy.
§5
Z dotychczasowego zapisu ust. 5 w § 7 Umowy, wykreśla się słowa „Zarządca ma prawo do potrącania swojej należności przysługujących mu w stosunku do Spółdzielni, z tych kont."
§6
Dotychczasowy zapis § 8 Umowy, zastępuje się zapisem w brzmieniu:
Zarządca posiada rachunki bankowe założone w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa
w Wołominie, na które dokonywane są wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie lokali Spółdzielni
oraz inne wpłaty, z których regulowane są tylka zobowiązania Spółdzielni z tytułu opłat
związanych z utrzymaniem zasobów oraz bieżącej działalności. Upoważnionymi do
idysponowania środkami na łych rachunkach mogą być tylko osoby wskazane przez Zarząd
Spółdzielni.
W przypadku prowadzenia przez Spółkę Administrator PAX innej działalności niż administrowanie zasobami Spółdzielni Mieszkaniowej PAX, Zarządca zobowiązany jest do założenia odrębnego konta bankowego w innym banku do ich obsługi.
§7
W §9 dodaje się ust. 11 o następujące treści: Spółdzielnia za świadczenie usług związanych z wprowadzaniem danych do systemu księgowego zarządcy pobierać będzie wynagrodzenie w wysokości 0,20 zł/m , które powiększone zostanie o należny podatek od towarów i usług. W §9 w ust. 4 wykreśla się ostatnie zdanie.
W §9 dotychczasowy zapis ust. 6 zastępuje się słowami: Spółdzielnia zobowiązuje się do pokrywania kosztów poniesionych przez Zarządcę zgodnie z zapisami niniejszej Umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po przyjęciu robót przez inspektora
nadzoru budowlanego powołanego przez Spółdzielnię.
§8
Dotychczasowy zapis § 12 Umowy, zastępuje się zapisem w brzmieniu:
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć niniejszą umowę na 6 miesięcy naprzód na koniec danego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszej umowy, ze skutkiem prawnym na koniec tego roku kalendarzowego, z ważnych powodów, za które uważa się niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Zarządcę czynności administrowania nieruchomościami z winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa.
3. Zarządca może wypowiedzieć niniejszą umowę na 6 miesięcy naprzód na koniec danego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszej umowy, ze skutkiem prawnym na koniec tego roku kalendarzowego, z ważnych powodów, za które uważa się opóźnienie Spółdzielni w zapłacie należnego Zarządcy wynagrodzenia przekraczające 14 dni
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Spółdzielnię lub jej rozwiązania przez Spółdzielnię w innym trybie i/lub z innej przyczyny niż wskazana w ust. 2 Spółdzielnia zapłaci Zarządcy jednorazowo karę umowną w wysokości 60% wartości przedmiotu umowy. Za wartość przedmiotu umowy uważa się w takim przypadku sumę comiesięcznego wynagrodzenia Zarządcy z tytułu świadczenia usług w oparciu o niniejszą umowę pozostałych do zapłaty za okres od dnia rozwiązania niniejszej umowy przez Spółdzielnie do dnia 31 grudnia 2021 roku. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zarządcę lub jej rozwiązania przez Zarządcę w innym trybie i/lub z innej przyczyny niż wskazana w ust. 3, Zarządca zapłaci Spółdzielni jednorazowo karę umowną w wysokości 60% wartości przedmiotu umowy. Za wartość przedmiotu umowy uważa się w takim przypadku sumę comiesięcznego wynagrodzenia Zarządcy z tytułu świadczenia usług w oparciu o niniejszą umowę pozostałych do zapłaty za okres od dnia rozwiązania niniejszej umowy przez Zarządcę do dnia 31 grudnia 2021 roku. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne.
6. Zmniejszenie ilości metrów kwadratowych administrowanych przez Zarządcę nieruchomości w oparciu o niniejsza umowę na skutek powstania wspólnot mieszkaniowych tworzonych przez właścicieli lokali w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni i powierzenie przez te wspólnoty zarządu nieruchomościami wspólnymi osobom trzecim, nie będzie uważane za odstąpienie bądź rozwiązanie niniejszej umowy przez Spółdzielnię powodujące obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 4. W takim przypadku niniejsza umowa będzie realizowana nadal w odniesieniu do nieruchomości będących w zasobach Spółdzielni.
§9
Pozostałe postanowienia UMOWY pozostają bez zmian.
§10
Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
§n
Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§12
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

do pobrania: [link widoczny dla zalogowanych]
W dotychczasowym zapisie .ust. 4 w § 4 Umowy zastępuje się słowo
PostWysłany: Śro 14:05, 07 Lis 2012
Gość

 


Dotychczasowy zapis § 12 Umowy, zastępuje się zapisem w brzmieniu:
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć niniejszą umowę na 6 miesięcy naprzód na koniec danego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszej umowy, ze skutkiem prawnym na koniec tego roku kalendarzowego, z ważnych powodów, za które uważa się niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Zarządcę czynności administrowania nieruchomościami z winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa.


3. Zarządca może wypowiedzieć niniejszą umowę na 6 miesięcy naprzód na koniec danego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszej umowy, ze skutkiem prawnym na koniec tego roku kalendarzowego, z ważnych powodów, za które uważa się opóźnienie Spółdzielni w zapłacie należnego Zarządcy wynagrodzenia przekraczające 14 dni

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Spółdzielnię lub jej rozwiązania przez Spółdzielnię w innym trybie i/lub z innej przyczyny niż wskazana w ust. 2 Spółdzielnia zapłaci Zarządcy jednorazowo karę umowną w wysokości 60% wartości przedmiotu umowy. Za wartość przedmiotu umowy uważa się w takim przypadku sumę comiesięcznego wynagrodzenia Zarządcy z tytułu świadczenia usług w oparciu o niniejszą umowę pozostałych do zapłaty za okres od dnia rozwiązania niniejszej umowy przez Spółdzielnie do dnia 31 grudnia 2021 roku. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne.

Zarząd powinien odpowiedzieć jaka były przyczyny odstąpienia od umowy i czy grozi nam kara umowna na podstawie tych zapisów, oraz dlaczego komornik zajął wszystkie konta i jaki był tytuł egzekucyjny.
Czy komornik zajął konta dlatego, ze spółdzielnia nie spłacała co miesięcznych rat długu, czy z innych powodów?

Jeżeli spółdzielnia nie ma pieniędzy na spłatę długu, to czemu nie ogłasza upadłości likwidacyjnej? przecież komornik w spółdzielni PRZY METRZE w podobnej sprawie wezwał mieszkańców do wpłat czynszu na jego konto, dlatego czy naprawdę zarząd uważa, że zakładając nową spółkę przed tym się ustrzeże.Jak długo można bawić się w rolowanie długu i ucieczkę do przodu.
Pozwólcie nam w końcu się przewłaszczyć i założyć wspólnoty. To jest jedyne sensowne, bezbolesne rozwiązanie w tej sprawie.
PostWysłany: Śro 15:14, 07 Lis 2012
Gość

 


Nie bądźmy okrutni, Zarząd z rodzina i przyjaciółmi musi przecież z czegoś żyć.
Nie można ich tak odstawić od naszych kieszeni, to niemoralne, a wręcz szkodliwe dla nich.
PAX administrator- dokumenty które wpadły mi w ręce.
  Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 3 z 3  
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin